Offertes voor uw project vergelijken!

Bereik tot 25723 professionals in Vlaanderen.

 • Ontvang tot 3 offertes
 • Gratis & Vrijblijvend
 • U vergelijkt en beslist

Privacy- & cookiebeleid

OffertesOnline.be erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die je aan ons doorgeeft. De onderstaande vertrouwelijkheidsverklaring bepaalt hoe wij de persoonsgegevens van onze gebruikers hanteren. Onder 'Gebruiker' verstaan we iedere fysieke en morele persoon die een beroep doet op de diensten van onze website. Dit privacy- & cookiebeleid is van toepassing op https://offertesonline.be, hierna 'Website'.
Door gebruik te maken van onze diensten en deze Website, aanvaard je dat wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.

Uitsluitingen en beperking van aansprakelijkheid

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze eigen website. In geen geval is OffertesOnline.be verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige derde partij. We raden aan om de desbetreffende websites rechtstreeks te raadplegen i.v.m. hun privacybeleid.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. OffertesOnline.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. OffertesOnline.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Welke gegevens worden verzamelt?

Door de website te gebruiken of door te klikken op een e-mail van OffertesOnline.be, wordt er automatisch anonieme informatie opgeslagen via cookies of vergelijkbare technologieën. OffertesOnline.be houdt bijvoorbeeld bij welke pagina's je bezoekt (doorklik- en navigatiegegevens), welk type webbrowser je gebruikt, welke website je bezocht waarmee je toegang kreeg tot de website. Het is niet mogelijk jou te identificeren op grond van deze gegevens, aangezien deze geanonimiseerd zijn.

Wanneer u een offerteaanvraag indient of contact met ons opneemt via de website, vragen wij expliciet naar een aantal persoonlijke gegevens. Wanneer u de gegevens verstuurd worden deze, samen met uw IP adres, opgeslagen voor verder gebruik zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid. Volgende gegevens kunnen wij opslaan indien u deze aan ons expliciet aangeeft:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
 • Woningkenmerken relevant voor je offerteaanvraag
 • Leefgewoonten relevant voor je offerteaanvraag

Alle gegevens die OffertesOnline.be verkrijgt via derden of uit enquêtes, klanttevredenheids- of marktonderzoek, commerciële acties, sociale media, inschrijving van de nieuwsbrief, respons per e-mail en telefonisch worden conform bewaard en kunnen gekoppeld worden aan uw persoonlijke gegevens.

Van bedrijven waarmee een samenwerkingsverband kan opgestart worden, houdt OffertesOnline.be eveneens gegevens bij. Deze informatie wordt bekomen door informatie die de betrokkene zelf expliciet via een contactformulier meedeelt, waaronder de bedrijfsnaam, het BTW-nummer, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de website en de sectoren waarin zij actief zijn. Om nieuwe prospecten te kunnen contacteren, verzamelt OffertesOnline.be ook gegevens via publiek toegankelijke kanalen zoals, Google, Facebook, Gouden Gids, KBO, LinkedIn, ...

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@offertesonline.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. OffertesOnline.be gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven zoals Facebook en Google Analytics.

Met welk doel verwerken wij persoonlijke gegevens?

Als u onze offerteaanvraag- of contactformulieren gebruikt slaan wij uw gegevens op in onze databestanden na goedkeuring van ons privacy- en cookiebeleid. We gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen via e-mail of telefonisch om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Uw persoonlijke gegevens en kenmerken relevant aan uw aanvraag worden gebruikt om professionals met u in contact te brengen. Om een optimale dienstverlening aan te bieden is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met derde partijen. Deze met eenzelfde doel als OffertesOnline.be om u in contact te brengen met professionals voor uw offerteaanvraag, en om u te contacteren via e-mail of telefonisch voor verdere informatie. Voor bedrijven worden gegevens geregistreerd in de databestanden van OffertesOnline.be, zodat OffertesOnline.be contact met jou kan opnemen om een eventueel samenwerkingsverband op te starten of voor direct marketing-doeleinden.

Hoelang bewaren wij gegevens?

OffertesOnline.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: persoonlijke gegevens bij een aanvraag worden tot maximum 365 dagen bijgehouden en bedrijfsgegevens worden bijgehouden tot anders gevraagd door een officiëel vertegenwoordiger van het bedrijf.

Wie heeft inzage in uw gegevens?

OffertesOnline.be verwerkt jouw gegevens strikt vertrouwelijk en deelt uw informatie niet met derden die geen relatie hebben tot de dienstverlening aangeboden door OffertesOnline.be. In het geval van een offerteaanvraag, kunnen deze gegevens gedeeld worden met professionals die kunnen voldoen aan de aangevraagde diensten of producten in uw aanvraag. OffertesOnline.be deelt uw persoonsgegevens wel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OffertesOnline.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt OffertesOnline.be uw persoonsgegevens aan andere derden:

 • Devrandom.be Comm. V. is technisch partner van OffertesOnline.be en voorziet in de optimale technische verwerking van gegevens en performantie van de website. Deze partner heeft fysieke en logische toegang tot alle databestanden van OffertesOnline.be.
 • Offrea bvba is een dienstgerelateerde partner van OffertesOnline.be en verlengd de dienstverlenging van OffertesOnline.be wanneer nodig. De gegevens van uw offerteaanvraag kunnen gedeeld worden om een hoger aantal professionals in contact te brengen met u.
 • Bobex.com NV is een dienstgerelateerde partner van OffertesOnline.be en verlengd de dienstverlenging van OffertesOnline.be wanneer nodig. De gegevens van uw offerteaanvraag kunnen gedeeld worden om een hoger aantal professionals in contact te brengen met u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OffertesOnline.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@offertesonline.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OffertesOnline.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@offertesonline.be.

Klacht indienen

OffertesOnline.be benadrukt dat zij op elk moment tracht te handelen overeenkomstig (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de algemene verordening gegevensbescherming. Denk je dat wij jouw gegevens niet conform de wet verwerken? Dan kan je klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie of ons contacteren op privacy@offertesonline.be.

Updates privacy- en cookiebeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. OffertesOnline.be is gerechtigd om op eender welk moment het privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is daarom aangeraden om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om zo op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.

25723 professionals in Vlaanderen!