Offertes voor uw project vergelijken!

Bereik tot 25718 professionals in Vlaanderen.

  • Ontvang tot 3 offertes
  • Gratis & Vrijblijvend
  • U vergelijkt en beslist

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Op deze pagina beschrijven we de gebruiksvoorwaarden voor de website OffertesOnline.be.

Gebruikers die om welke reden dan ook misbruik maken van services van OffertesOnline.be, krijgen geen toegang meer tot onze diensten. Wie gebruik maakt van onze diensten of producten, verklaart hiermee automatisch akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden die we hier beschrijven. Wie op onze pagina's komt, accepteert deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan zo snel mogelijk te verlaten.

Beschrijving van OffertesOnline.be

OffertesOnline.be is een website die je in staat stelt om als bezoeker volledig gratis een offerte aan te vragen. Na controle stellen wij - afhankelijk van de sector - een of meerdere van onze aangesloten leveranciers in staat om contact met je op te nemen. Dat is volledig vrijblijvend.

Persoonsgegevens

Je gaat ermee akkoord dat OffertesOnline.be de door jouw ingestuurde gegevens kan doorgeven aan de aangesloten partners om je interesse kenbaar te maken. OffertesOnline.be deelt in geen geval jouw gegevens met personen of bedrijven die niet rechtstreeks met ons samenwerken. We gebruiken jouw gegevens niet voor doeleinden van derden.

Aansprakelijkheid

OffertesOnline.be besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan OffertesOnline.be niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal OffertesOnline.be de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

OffertesOnline.be wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

OffertesOnline.be spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. OffertesOnline.be kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen.

OffertesOnline.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van derden. OffertesOnline.be beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. OffertesOnline.be aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

OffertesOnline.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de offertes, diensten, communicatie, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken of wat dan ook dat een van onze aangesloten partners aanlevert. OffertesOnline.be is slechts een bemiddelaar. Onze opdracht bestaat uitsluitend om gebruikers in contact te brengen met onze partners door een procedure van een offerteaanvraag. Vanwege dat beperkte karakter gaat de gebruiker ermee akkoord dat OffertesOnline.be in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor enigerlei dat kan voortvloeien tussen iemand die een offerteaanvraag doet enerzijds en een aangesloten leverancier anderzijds.

Intellectuele eigendomsrecht

OffertesOnline.be is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden dienst. Als bezoeker of gebruiker van de website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van de dienst.

Databank

De door OffertesOnline.be verzamelde gegevens zijn systematisch en/of methodisch geordend en maken een databank uit in de zin van artikel XI 306 en 307 WER, en vallen zij onder de bepalingen van het Sui Generis databankrecht. Elke bezoeker of gebruiker van de website verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook geheel of gedeeltelijk de databank van OffertesOnline.be te kopiëren, te reproduceren, over te nemen of op enige andere wijze te gebruiken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onderhavige voorwaarden evenals elk gebruik van de website en/of diensten van OffertesOnline.be wordt beheerst door het Belgisch Recht.

Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, de website en/of diensten van OffertesOnline.be, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Antwerpen.

25718 professionals in Vlaanderen!